ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Στρατηγική

Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) αποτελεί νέο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει ως στόχο τη δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, στηρίζοντας τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι πόροι που έχουν κατανεμηθεί για την Κύπρο από το ΤΔΜ την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε €101,1 εκ. και θα αξιοποιηθούν μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και για την επιλογή των καταλληλότερων παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του ΤΔΜ μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», εκπονήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης σε συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία, φορείς και εμπειρογνώμονες το «Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης» για την Κύπρο (Just Transition Plan), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπισή του. Στο «Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης» αναγνωρίζονται τόσο οι προκλήσεις της Κύπρου για μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, όσο και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών εντάσσονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 12: Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης

Προγραμματικό Έγγραφο ​

Ιούνιος, 2022

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]