ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Έργα

Κριτήρια Επιλογής Έργων

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» οφείλει, σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060, να καταρτίζει και να εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες για την επιλογή των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 2021-2027, ώστε να διασφαλίσει ότι τα έργα συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Προγράμματος και τις σχετικές στρατηγικές στις οποίες αυτό βασίζεται και ότι συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Σκοπός είναι αφενός μεν η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην επιλογή των έργων και αφετέρου δε η μεγιστοποίηση της επίτευξης των στόχων και αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Στα πλαίσια αυτά, η Διαχειριστική Αρχή έχει ετοιμάσει δύο χωριστά έγγραφα:

(α) Τη μεθοδολογία, τα στάδια και τα Γενικά Κριτήρια επιλογής έργων,

(β) Τα Ειδικά Κριτήρια επιλογής των έργων για κάθε επιλεγμένο Ειδικό Στόχο του Προγράμματος.

Η μεθοδολογία και τα Γενικά Κριτήρια επιλογής έργων, όπως και τα Ειδικά Κριτήρια επιλογής των έργων για κάθε Ειδικό Στόχο εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Γενικά Κριτήρια Επιλογής Έργων

Οκτώβριος, 2022

Ειδικά-Κριτήρια-Επιλογής-των-Έργων-image

Ειδικά Κριτήρια Επιλογής Έργων

Ιούνιος, 2023

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]