ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

«ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβριος 2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2023

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.500.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]