ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» – 2η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€35.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

22867190, 22867202, 22867180, 22867148

pacharalambous@papd.mof.gov.cy
ghadjigeorgiou@meci.gov.cy
dlouca@meci.gov.cy
alizides@meci.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις