ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 3η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 06/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 07/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

22867284

ekatsi@meci.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις