ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 2η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000

Η Πρόσκληση θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Θεματική Κατηγορία
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10.000.000

Χρηματοδότηση από ΕΕ
100%
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

22867284

ekatsi@meci.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις