ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

«Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Αύγουστος 2023

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις