ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Ληπτών Ε.Ε.Ε. – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Θεματική Κατηγορία
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.000.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Τμήμα Εργασίας

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις