ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Κλειστές 23

Aνοικτές 6

Προγραμματισμένες 18

Προτεραιότητα Προγράμματος

Θεματική Κατηγορία

Κατηγορία Επωφελούμενων

Είδος Έργου

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – CETP

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 26/09/2022 – 30/11/2022

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Driving Urban Transitions – Sustainable future for cities (DUT)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 26/09/2022 – 29/11/2022

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επωφελούμενοι: Επιχειρήσεις
Περίοδος Υποβολής: 08/11/2022 – 08/11/2022

ΕUROSTARS Kύπρου

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 16/09/2022 – 05/11/2022

Πρόγραμμα Διερεύνησης Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €700.000
Θεματική Κατηγορία: Ανταγωνιστική, Έξυπνη & Ψηφιακή Οικονομία
  Επωφελούμενοι: Άλλοι Δικαιούχοι, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 07/07/2022 – 07/10/2022

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 21/07/2022 – 22/09/2022

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – EUROSTARS-3

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 07/07/2022 – 16/09/2022

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 Μέχρι 29 Ετών που Βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) – 3η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Νέοι
 Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 – 21/01/2022

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων – 3η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι:Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες
 Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 – 21/01/2022

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €30.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Eργαζόμενοι, Νέοι, Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες, Φυσικά Πρόσωπα – Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 17/05/2021 – 30/12/2021

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €50.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
  Επωφελούμενοι:Επιχειρήσεις
 Περίοδος Υποβολής: 09/02/2021 – 30/09/2021

Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 24/05/2021 – 17/09/2021

Έρευνα στις Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3,600.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 10/05/2021 – 10/09/2021

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης και ΑΠΕ
  Επωφελούμενοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 09/03/2021 – 01/08/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 Μέχρι 29 Ετών που Βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Νέοι
 Περίοδος Υποβολής: 31/05/2021 – 15/07/2021

Νησίδες Αριστείας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 05/04/2021 – 02/07/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες
 Περίοδος Υποβολής: 31/05/2021 – 15/07/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων – 1η Πρόκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €17.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες
 Περίοδος Υποβολής: 23/10/2020 – 23/04/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 Μέχρι 29 Ετών που Βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Νέοι
 Περίοδος Υποβολής: 23/10/2020 – 23/04/2021

Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 03/07/2019 – 15/05/2020

Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 03/07/2019 – 08/05/2020

Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 03/07/2019 – 30/04/2020

Ολοκληρωμένα Έργα

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €13,000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας α
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 24/09/2018 – 22/02/2019