ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Προγραμματισμένες 18

Aνοικτές 6

Κλειστές 23

Ιανουάριος / 2023
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» – Πρόσκληση «Innovative SMEs (EUROSTARS-3)»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 01/2023 – 04/2023

Ιανουάριος / 2023
Φεβρουάριος / 2023
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» – Πρόσκληση «Key Digital Technologies (KDT)»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 02/2023 – 04/2023

Φεβρουάριος / 2023
Φεβρουάριος / 2023
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» – Πρόσκληση «Sustainable Blue Economy (SBEP)»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 02/2023 – 04/2023

Φεβρουάριος / 2023
Μάρτιος / 2023
Προώθηση της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ στις Κατοικίες. «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης & ΑΠΕ
Επωφελούμενοι:Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 03/2023 – Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Μάρτιος / 2023
Μάρτιος / 2023
Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης και ΑΠΕ
Επωφελούμενοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
Περίοδος Υποβολής: 03/2023 – Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Μάρτιος / 2023
Μάιος / 2023
«Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί,  Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 03/2023 – 07/2023

Μάιος / 2023
Ιούνιος / 2023
Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» – Πρόσκληση «Κύπρος – Ελλάδα»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: Ιούλιος 2023 – Σεπτέμβριος 2023

Ιούνιος / 2023
Ιούνιος / 2023
Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 2η Πρόσκληση 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επωφελούμενοι: Επιχειρήσεις
Περίοδος Υποβολής: 06/2023 – Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Ιούνιος / 2023
Ιούνιος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Μακροχρόνια Ανέργων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής
Επωφελούμενοι: Εργοδότης με τον οποίο συνάφθηκε Σύμβαση Δημόσιας Χρηματοδότησης
Περίοδος Υποβολής: 06/2023 – 06/2025

Ιούνιος / 2023
Ιούνιος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Ληπτών Ε.Ε.Ε. – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής
Επωφελούμενοι:
Εργοδότης με τον οποίο συνάφθηκε Σύμβαση Δημόσιας Χρηματοδότησης
Περίοδος Υποβολής: 06/2023 – 06/2025

Ιούνιος / 2023
Σεπτέμβριος / 2023
Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» – Πρόσκληση «Κύπρος – Ισραήλ»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €900.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 09/2023 – 11/2023

Σεπτέμβριος / 2023
Οκτώβριος / 2023
«ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 10/2023 – 12/2023

Οκτώβριος / 2023
Οκτώβριος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Αιτητών Ασύλου – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής
Επωφελούμενοι:
Εργοδότης με τον οποίο συνάφθηκε Σύμβαση Δημόσιας Χρηματοδότησης
Περίοδος Υποβολής: 10/2023 – 10/2025

Οκτώβριος / 2023
Οκτώβριος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής
Επωφελούμενοι:
Εργοδότης με τον οποίο συνάφθηκε Σύμβαση Δημόσιας Χρηματοδότησης
Περίοδος Υποβολής: 10/2023 – 10/2025

Οκτώβριος / 2023
Ιούνιος / 2024
Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 3η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επωφελούμενοι: Επιχειρήσεις
Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 07/2024

Ιούνιος / 2024
Ιούνιος / 2024
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Ενίσχυση Κοινωνικής Συνοχής
Επωφελούμενοι: Εργοδότης με τον οποίο συνάφθηκε Σύμβαση Δημόσιας Χρηματοδότησης
Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 06/2027

Ιούνιος / 2024
Ιούνιος / 2024
Οκτώβριος / 2024