ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Τεχνικές Συναντήσεις με Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέταση της προόδου υλοποίησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και 2021-2027

Στις 14 και 15 Μαρτίου 2023, κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) επισκέφθηκε την Κύπρο, με στόχο την εξέταση της προόδου υλοποίησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 2021-2027. Στην αποστολή συμμετείχαν εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της ΕΕ (DG REGIO) οι κύριοι Carsten Rasmussen, Παναγιώτης Πανταζάτος, Κύπρος Κυπριανού και Ιωάννης Σολωμονίδης και εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ (DG EMPL) οι κύριοι Patrick Paquet, Χρίστος Κουλουτέρης και Ανδρέας Χηράτος.

Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων εθνικών Αρχών και Φορέων των Προγραμμάτων (της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, του Γενικού Λογιστηρίου, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και των Ενδιάμεσων Φορέων).

 

Στις 14 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης Επιδόσεων (Annual Performance Review Meeting) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2014–2020.

Η Διαχειριστική Αρχή (ΓΔ Ανάπτυξης) παρουσίασε στην ΕΕ την συνολική μέχρι σήμερα πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τις τελευταίες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου της 100% απορρόφησης των πόρων που διατέθηκαν στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ). Επίσης, παρουσιάστηκε από το Γενικό Λογιστήριο και τη ΓΔ Ανάπτυξης, ο προγραμματισμός για τη διαδικασία κλεισίματος της προγραμματικής περιόδου ενώ συζητήθηκαν και άλλα τεχνικά ζητήματα.

Αντίστοιχα, στις 15 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν Τεχνικές Συναντήσεις (Technical Meetings) για το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021-2027.

Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την ΕΕ για τις ενέργειες που γίνονται σχετικά με την προετοιμασία και την έναρξη της υλοποίησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», και παρουσίασε τον βαθμό ενεργοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα. Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», 8 μήνες μετά την έγκρισή του από την ΕΕ (8 Ιουλίου 2022), παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης καθώς έργα με προϋπολογισμό €934 εκ., που αντιστοιχεί στο 63% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος, έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση τους.

Επισκέψεις σε έργα
Στο πλαίσιο της αποστολής, η αντιπροσωπεία της DG REGIO επισκέφτηκε τρία έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα έργα είναι τα ακόλουθα:

1. «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποδομών και Συστημάτων Έξυπνης Πόλης (Smart City)» του Δήμου Λευκωσίας
Ο Δήμος Λευκωσίας παρουσίασε το έργο «Έξυπνη Πόλη» το οποίο συχρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Το Έργο περιλαμβάνει υποδομές και συστήματα για τη δημιουργία Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λευκωσίας.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι πολλά και έχουν πολύπλευρο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην επιχειρηματικότητα, στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της έξυπνης βελτίωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας και της χρηστικότητας των αστικών δημοτικών υποδομών.

2. Έργο Domognostics+ «Έξυπνο σύστημα ανάλυσης και διάγνωσης σε αυτοματισμούς κτιρίων, ενισχυμένο με τεχνολογίες σημασιολογίας και βασισμένο στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things IoT)»
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρία “Phoebe Research and Innovation Ltd”, όπου παρουσιάστηκε το έργο Domognostics+, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), κάτω από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου έξυπνης λύσης χαμηλού κόστους, σχεδιασμένη για χειριστές κτιρίων που θέλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν καλύτερα τα κτιριακά τους συστήματα και να μειώνουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Το έργο, περιλαμβάνει την ανάπτυξη Συστημάτων Αυτοματισμού Κτιρίων (BAS) και υποσυστημάτων που παρακολουθούν και ελέγχουν την ποιότητα του αέρα, τον φωτισμό, τη διανομή νερού, την ασφάλεια, καθώς και τη θέρμανση, τον εξαερισμό και τον κλιματισμό (HVAC).

3. Έργο MENTIS
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρία MentisVR, όπου παρουσιάστηκε το έργο MENTIS, ένα καινοτόμο σύστημα γνωστικής προπόνησης στον αθλητισμό, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Καινοτομίας – SEED», του ΙδΕΚ, κάτω από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Το έργο MENTIS αφορά στη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου της νεοφυούς εταιρίας MentisVR Ltd, το οποίο προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στον χώρο του αθλητισμού. Το εργαλείο, μέσω της συλλογής στοιχείων και των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, βοηθά στη σωματική και ψυχική προπόνηση με στόχο την αύξηση της απόδοσης των αθλητών και την εκπαίδευση στον έλεγχο της προσοχής, καθώς και άλλες γνωστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποστολής, η αντιπροσωπεία της DG EMPL επισκέφτηκε δύο έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Τα έργα είναι τα ακόλουθα:

1. Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό
Το Κέντρο, με την ονομασία «ΑΚΤΙΔΑ», λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2021 με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση και στήριξη τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας, ώστε το παιδί να αποκτήσει μέγιστες κοινωνικές δεξιότητες, να προετοιμαστεί πριν την ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο και η οικογένεια να διατηρήσει την συνοχή, ενότητα και αρμονία της. Το Κέντρο «ΑΚΤΙΔΑ» έχει τη δυνατότητα να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του σε περίπου 300 παιδιά και στις οικογένειές τους σε παγκύπρια βάση.

Το Κέντρο παρέχει ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση, υπηρεσία κατ’ οίκον εκπαίδευσης και στήριξης προς το παιδί και την οικογένεια, καθώς επίσης υπηρεσία κοινωνικής στήριξης.

Δικαιούχος του έργου είναι Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και η λειτουργία του Κέντρου ανατέθηκε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία τριών φορέων, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου-Κλινική Λόγου και Ακοής, της Codeca-Center for Social Cohesion Development and Care Ltd και της Social Element-Centre for Social and Human Development Ltd.

2. Παροχή Υπηρεσιών κατ΄ οίκον Φροντίδας σε Άτομα με Αναπηρίες
Το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2022, υλοποιείται από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου και αποσκοπεί στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας κατ΄οίκον σε άτομα με αναπηρία, και ειδικότερα παραπληγία και τετραπληγία, ενώ οι υπηρεσίες φροντίδας προγραμματίζεται να επεκταθούν και σε άτομα με μυοπάθεια.

Μέσω του έργου διευκολύνεται η πρόσβαση του ατόμου σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας ζωής και ανεξάρτητης διαβίωσης. Επιπρόσθετα, μέσω του έργου, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για φροντιστές νοσηλευτές οι οποίοι τυγχάνουν εξειδικευμένης κατάρτισης τόσο κατά την αρχική τους εκπαίδευση όσο και κατά την διάρκεια.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες φροντίδας 110 άτομα με σοβαρής μορφή αναπηρία, καθώς και η δημιουργία 94 θέσεων εργασίας για φροντιστές νοσηλευτές παγκύπρια.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]