ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πολυμέσα & Χρήσιμα Έγγραφα

Εγκύκλιοι

# Εγκύκλιοι
1
Εγκύκλιος 1 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα Πλαίσια των Προγραμμάτων «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»
2
Εγκύκλιος 2 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και Εντάσσονται στα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»
3
Εγκύκλιος 3 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων που θα Συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Προγραμμάτων «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσας, Αλείας και Υδατοκαλλιέργειας» με Οριζόντιες Εθνικές και Ενωσιακές Αρχές και Νομοθεσίες