ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Επικοινωνία και Προβολή

Η επικοινωνία και προβολή για τα έργα και επιτεύγματα του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» αποτελεί βασική προτεραιότητα και προβλέπεται θεσμικά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 (Άρθρα 46–50 και Παράρτημα ΙΧ). Αποτελεί αρμοδιότητα τόσο σε επίπεδο Κράτους-Μέλους/ Διαχειριστικής Αρχής/ Ενδιάμεσων Φορέων, όσο και σε επίπεδο Δικαιούχων/ Φορέων Υλοποίησης έργων του Προγράμματος.

Σηματοδότηση 2021-2027 – Απαιτούμενα Εμβλήματα

Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» χρησιμοποιείται ενιαία σηματοδότηση σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» προς όφελος των πολιτών.

Το έμβλημα της ΕΕ μαζί με τον θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαμορφώνουν την απαιτούμενη σηματοδότηση για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021, το έμβλημα της ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται πάντα από τη δήλωση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για να κατεβάσετε τα εμβλήματα πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ορθή χρήση του εμβλήματος της ΕΕ πατήστε εδώ.

Υποστηρικτικά Εργαλεία από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να βοηθήσει τους Δικαιούχους να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επικοινωνίας και προβολής που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, αλλά παράλληλα για να συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ετοίμασε:

  • Το εργαλειο Online Generator, μέσω του οποίου οι Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν αφίσες, πινακίδες και πλάκες για το έργο τους χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα. Με μερικά απλά βήματα, το εργαλείο αυτό ετοιμάζει  αρχεία pdf, έτοιμα για εκτύπωση, για πινακίδες, πλάκες και αφίσες
  • Βrand book με κατευθυντήριες γραμμές, το οποίο καθοδηγεί τους Δικαιούχους να εκπληρώσουν σωστά και αποτελεσματικά τις απαιτήσεις επικοινωνίας και προβολής.