ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Αρμόδιοι Φορείς

Διαχειριστική Αρχή

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, αποτελεί την Εθνική Αρχή για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται στην Κύπρο από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με  γενική ευθύνη τη διαχείριση και εφαρμογή του.

Email: dggrowth@mof.gov.cy

Αρχή Πιστοποίησης

Το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελεί την Αρχή Πιστοποίησης, η οποία έχει την ευθύνη της λογιστικής λειτουργίας, της πιστοποίησης των δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της ορθής ροής των χρηματοδοτικών πόρων από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Email: vcd@treasury.gov.cy

Αρχή Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί την Αρχή Ελέγχου, η οποία διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επίπεδο συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, αποτελεί και Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Φορέα για τους απαιτούμενους ελέγχους συμμόρφωσης των αρχών/φορέων που θα εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

Email: commissioner@internalaudit.gov.cy

Ενδιάμεσοι Φορείς

Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Ενδιάμεσος Φορέας για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Απασχόλησης, της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής.

Ηλεκτρονική Διεύθυνσή: esf@mlsi.gov.cy

Τμήμα Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών Επιδοτούμενης Απασχόλησης Ανέργων.

Ηλεκτρονική Διεύθυνσή: ibs@dl.mlsi.gov.cy

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την Ενέργεια.

Ηλεκτρονική Διεύθυνσή: vtsangaridou@meci.gov.cy

Διεύθυνση Ελέγχου (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

Ενδιάμεσος Φορέας για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων σε τομείς του Περιβάλλοντος, της Κλιματικής Αλλαγής, της Κυκλικής Οικονομίας, της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Αστικής Κινητικότητας.

Ηλεκτρονική Διεύθυνσή: cxyda@mcw.gov.cy

Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (Υπουργείο Εσωτερικών)

Ενδιάμεσος Φορέας για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Αστικών και μη Αστικών Περιοχών.

Ηλεκτρονική Διεύθυνσή: efu@moi.gov.cy

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών Έρευνας και Καινοτομίας.

Ηλεκτρονική Διεύθυνσή: mandreou@research@org.cy

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 4 Μέσος όρος: 4]