ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Αρμόδιοι Φορείς

Διαχειριστική Αρχή

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, αποτελεί την Εθνική Αρχή Προγραμματισμού καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής. Η αποστολή της την επικεντρώνεται στην προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και τη διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.

Αρχή Πιστοποίησης

Η Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΔΕΠ), έχει οριστεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκτελεί τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, του Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), του κεντρικού φορέα διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών (ΦΕΔ) και της χρηματοοικονομικής υποστήριξης στη διαχείριση όλων των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Αρχή Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει οριστεί ως η ανεξάρτητη αρμόδια Αρχή Ελέγχου, υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχου σε Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην Κύπρο.

 

 

Ενδιάμεσοι Φορείς

Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Ενδιάμεσος Φορέας για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Απασχόλησης, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Συνοχής

Τμήμα Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών Επιδοτούμενης Απασχόλησης Ανέργων
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών για την Ανταγωνιστικότητα και την Επιχειρηματικότητα

Διεύθυνση Ελέγχου (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)
Ενδιάμεσος Φορέας για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων σε τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, των Μεταφορών, καθώς και όλων τα «Μεγάλων Έργων Υποδομής»
Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (Υπουργείο Εσωτερικών)

Ενδιάμεσος Φορέας για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων Βιώσιμης και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Αστικών και Μη Αστικών Περιοχών

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ενδιάμεσος Φορέας για Σχέδια Χορηγιών Έρευνας και Καινοτομίας