ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Ανάπτυξη Υποδομών και Συστημάτων «Έξυπνης Πόλης» του Δήμου Λευκωσίας

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ανταγωνιστική, Έξυπνη & Ψηφιακή Οικονομία

Ειδικός Στόχος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προϋπολογισμός Έργου

€6,5 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
02/2021 – 02/2024

Λευκωσία

Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Λευκωσίας

22797240

Konstantina.Lortzie@
nicosiamunicipality.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Ο Δήμος Λευκωσίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Λευκωσίας σε έξυπνη βιώσιμη πόλη και σε πρωτεύουσα καινοτομίας, υιοθέτησε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό έξυπνης πόλης.

Το Έργο «’Έξυπνη Πόλη» του Δήμου Λευκωσίας περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη διαφόρων έξυπνων συστημάτων από τα οποία θα μπορεί να επωφελείται τόσο ο Δήμος, όσο και οι πολίτες. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Λευκωσίας (Nicosia Fiber Network NFN)
 • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi) στο Δήμο Λευκωσίας (Nicosia Wireless Network NWN)
 • Σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης των πολιτών για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης (Smart Parking)
 • Συστήματα παρακολούθησης παραμέτρων βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Λευκωσίας και δυναμικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων (Smart Urban Mobility)
 • Σύστημα παρακολούθησης παρόδιων φωτιστικών μονάδων (Smart Lighting)
 • Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (Environmental Sensor)
 • Σύστημα παρακολούθησης πλήρωσης κάδων απορριμμάτων
 • Σύστημα ενημέρωσης πολιτών και επισκεπτών μέσω δικτύου Info-Points και Digital Signage
 • Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Έξυπνης Πόλης
 • Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου Έξυπνης Πόλης (Smart City Command & Control Centre).
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου είναι πολλά και έχουν πολύπλευρο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην επιχειρηματικότητα, στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεταξύ άλλων μέσω και της έξυπνης βελτίωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος
 • Αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών παρέμβασης και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των επί μέρους παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης
 • Ενίσχυση της ποιότητας και της χρηστικότητας των αστικών δημοτικών υποδομών
 • Δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη
 • Ανάδειξη της Λευκωσίας σε πρότυπο κέντρο προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο
 • Δημιουργία πρωτοποριακής αγοράς καινοτόμων εφαρμογών με πεδίο εφαρμογής την «Έξυπνη Πόλη» της Λευκωσίας
 • Προώθηση των πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών, μέσω της βελτίωσης του δικτύου δημοσίων μεταφορών, της ενίσχυσης της δικτύωσης μεταξύ μεμονωμένων μεταφορέων και μείωση των μεμονωμένων μηχανοκίνητων μεταφορών (στόχος που εξειδικεύεται και στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητα για τη Λευκωσία (ΟΣΚΛ))
 • Ελαχιστοποίηση των αρνητικών παρενεργειών από τη διαβίωση σε ένα πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον, όπως η περιβαλλοντική ρύπανση, οι ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος ή την αίσθηση απειλής έναντι της προσωπικής ασφάλειας.

 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]