ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

1st Meeting of the Monitoring Committee of the Cohesion Policy Programme “THALIA 2021-2027”

October 26, 2022

Την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Πάφο η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027». Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε από κοινού με τη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και στόχο είχε την ενημέρωση των Μελών των Επιτροπών για την πρόοδο υλοποίησης των Προγραμμάτων.

Των Επιτροπών προέδρευσε, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, κ. Θεοδόσης Τσιόλας. Τα μέλη αποτελούνται από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων και δημόσιων Αρχών, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητικών οργανισμών και των πανεπιστημίων. Στην Επιτροπή συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα. Aπό τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, παρευρέθηκε η Βοηθός Γενική Διευθύντρια κα Andriana Sukovaκαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, ο Διευθυντής κος Nicola de Michelis.

Στην ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε τα μέλη για τη σημαντική πρόοδο που υπήρξε στην υλοποίηση των Προγραμμάτων 2014-2020 και ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των Κρατών Μελών όσον αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει μέχρι σήμερα εισπραχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου το 88%, ενώ από το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» έχει εισπραχθεί το 97%.

Ειδική προβολή έγινε αναφορικά με τα έργα που υλοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την πρόσθετη ευελιξία και χρηματοδότηση που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών CRIIκαι REACT– EU. Πρόκειται για τα Σχέδια Στήριξης των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων και τις δράσεις στον τομέα της Υγείας, όπως εμβόλια, φάρμακα, εξοπλισμός, μοριακές εξετάσεις και τεστ.

Κατά το δεύτερο μέρος της Συνεδρίας, παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία του νέου Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» ύψους €1,8 δις. Το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας για την επόμενη επταετία. Σύμφωνα με Μελέτη Οικονομικού Αντικτύπου, οι επενδύσεις που προωθούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», αναμένεται να έχουν, μεσοπρόθεσμα (μέχρι 2029), σημαντικά θετικές επιπτώσεις στην αύξηση ΑΕΠ της Κύπρου κατά περίπου 5,9% και αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία περίπου 8.500 νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν κριτήρια επιλογής των έργων μέσω των οποίων θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν.

Παρουσιάστηκε επίσης η ιστοσελίδα thalia.com.cy, καθώς και η Πύλη Ευρωπαϊκών Ταμείων 2021-2027 eufunds.com.cy, μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στις ιστοσελίδες όλων των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Κύπρο την περίοδο 2021-2027.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών για έργα του Προγράμματος, παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων δύο έργα, το «Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών» για το οποίο πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 25 Οκτωβρίου 2022 και το «Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα».