ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Development of Technical and Vocational Education and Training

Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

Programme Priority

Employment, Education and Training

Specific Objective

Improvement of Education and Training Systems

Project Budget

€38M

60%
EU Contribution

Implementation Period
01.09.21 – 31.12.27

Pan-Cypriot

Implementing Body
Ministry of Education, Sport and Youth, Department of Secondary Technical and Vocational Education and Training

22800561 / 22800684

circulatech@schools.ac.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Tο Έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με όραμα την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

To έργο επικεντρώνεται στα πιο κάτω :

 • Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και νέων κλάδων και ειδικοτήτων στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ανάπτυξη του περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, σπουδαστών/σπουδαστριών και εκπαιδευομένων σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης
 • Συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών σχετικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στις νέες βιομηχανικές μεθόδους και διαδικασίες
 • Διοργάνωση συνεταιριστικών προγραμμάτων για ορισμένες ειδικότητες της ΜΤΕΕ, του ΣΜΕΕΚ και των ΜΙΕΕΚ
 • Πρακτική εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών των ΜΙΕΕΚ, καθώς και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τα άτομα του ΣΜΕΕΚ, για ειδικότητες/ειδικεύσεις οι οποίες απαιτούν δαπανηρό εξοπλισμό
 • Πρακτική εξάσκηση των τελειόφοιτων μαθητών/μαθητριών ΜΤΕΕ και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των μαθητευόμενων του ΣΜΕΕΚ στη βιομηχανία, έτσι ώστε να γίνεται εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχονται στους μαθητές/μαθήτριες από το σχολείο
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα
 • Διατήρηση του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στα βασικά Προγράμματα που προσφέρει η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ
 • Αύξηση του αριθμού των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που ολοκληρώνουν τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Διατήρηση του ποσοστού εργοδότησης των αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ σε πολύ ψηλό επίπεδο
 • Περισσότερη συμμετοχή σε Προγράμματα μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) που προσφέρονται από τη Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ
 • Βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών
 • Εκστρατεία Διαφώτισης για το ΣΤΕΕΚ
 • Αναλυτικά Προγράμματα ΜΤΕΕ ΣΜΕΕΚ και ΜΙΕΕΚ
 • Εκσυγχρονισμός εργαστηρίων/αιθουσών
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]