ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Family Support and Intervention Center for Autism

Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

Programme Priority

Social Innovative Actions

Specific Objective

Social Inclusion and Social Cohesion

Project Budget

€5M

95%
EU Contribution

Implementation Period
01/9/2021 - 31/12/2027

Location

Nicosia (Pan-Cypriot provision of services to beneficiaries)

Implementing Body
Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities,
Deputy Ministry of Social Welfare

22815041

mtoumazou@dsid.dmsw.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Κέντρο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης και στήριξης σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παγκύπρια.  Σκοπός είναι η έγκαιρη παρέμβαση και στήριξη τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας για απάμβλυνση συμπτωμάτων του αυτισμού και ανάπτυξη μέγιστης αυτονομίας παράλληλα με τη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, ενότητας και αρμονίας. Το Κέντρο λειτουργεί πολυθεματικά με εξατομικευμένη προσέγγιση. Ανά Υπηρεσία στοχεύονται τα εξής:

Α) Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης: Ψυχοσυναισθηματική στήριξη των γονέων και άλλων μελών της οικογένειας για διατήρηση της οικογενειακής ηρεμίας και συνοχής, ποιότητας ζωής τους, πρόληψη συζυγικών ή άλλων κρίσεων και ενδυνάμωση των γονέων. Παρέχεται από Εγγεγραμμένους Ψυχολόγους στα γραφεία του Κέντρου και σε άλλους χώρους επαρχιακά.

Β) Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση του παιδιού σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ρύθμιση της συμπεριφοράς με στόχο την καλύτερη ένταξη στο σχολικό πλαίσιο, παράλληλα με την εκπαίδευση των γονέων/φροντιστών στη φροντίδα, αγωγή και απασχόληση του παιδιού. Παρέχεται κατ’ οίκον ή/και σε άλλα ενδεδειγμένα πλαίσια ανάλογα με την περίπτωση με την χρήση διεθνών εξειδικευμένων και ειδικά στοχευμένων επιστημονικών εργαλείων.

Γ) Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης: Παροχή κοινωνικών Υπηρεσιών για πληροφόρηση και στήριξη της οικογένειας καθώς και διασύνδεσή της με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες/οργανισμούς. Παρέχεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίοι εργοδοτούνται με καθεστώς ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του έργου.

Το Έργο εγκρίθηκε με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6/5/2019. Το Κέντρο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2021, σε ανακαινισμένες κτηριακές εγκαταστάσεις στο συγκρότημα κτηρίων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου στον Στρόβολο.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Α) Έγκαιρη εκπαίδευση του παιδιού και στήριξη της οικογένειας, κατάλληλη εκπαίδευση στα πλαίσια ενός οικογενειακοκεντρικού πολυθεματικού μοντέλου παρέμβασης και βέλτιστη ενσωμάτωση του παιδιού στην κοινότητα με μείωση κοινωνικού αποκλεισμού, απομόνωσης ή περιθωριοποίησης τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια. 

Β) Εμβάθυνση και εξέλιξη της γνώσης στην Κύπρο στα θέματα των ΔΑΦ μέσα από την τεχνογνωσία που αποκτείται στα πλαίσια του Κέντρου αλλά και από τη συνεργασία του με πρότυπο φορέα του εξωτερικού (Child Development Center – Maccabi Health Services – Israel).

Γ) Ευρύτερη έμμεση ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, και ιδίως αρμόδιων επαγγελματικών φορέων, μέσα από την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Εκπαίδευσης η οποία πέραν από κατ’ οίκον παρέχεται και σε διάφορα πλαίσια και με άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη ενσωμάτωση του παιδιού σε επίπεδο κοινότητας και σχολικού πλαισίου.

Δ) Μείωση ή ελαχιστοποίηση των αντικτύπων των ΔΑΦ στην πορεία των παιδιών με καλύτερη πρόγνωση για την εξέλιξή τους με μακροπρόθεσμη μείωση των κοινωνικών και άλλων επιπτώσεων. Συνεπακόλουθα, αναμένεται αντίστοιχη μείωση  της εξάρτησης από κοινωνικές παροχές και επιδόματα.