ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Integrated Information System for the Municipalities of Cyprus - "Evagoras"

Policy Objective 1

A more Competitive and Smarter Europe

Programme Priority

Competitive, Smart and Digital Economy

Specific Objective

Digitalization

Project Budget

€2.4M

60%
EU Contribution

Implementation Period
1/2021-9/2023

Pan-Cypriot

Implementing Body
Union of Cyprus Municipalities

22677230

endeky@ucm.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο προνοεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ενιαίας, κοινής, αποτελεσματικής και ευέλικτης τεχνολογικής υποδομής που θα αξιοποιηθεί από τους Δήμους της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματοποίησης των διεργασιών, της διαχείρισης και αξιοποίησης των πληροφοριών, αλλά και την παροχή καναλιών για τη δημοσίευση και βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών.

Tα έργο θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της διοίκησης (συνεδριάσεις, αλληλογραφία, ανθρώπινο δυναμικό), της οικονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμός, διαχείριση εσόδων), των τεχνικών υπηρεσιών (Πολεοδομικές Άδειες, ‘Άδειες οικοδομών), της δημόσιας υγείας (συλλογή αποβλήτων, καθαρισμός οικοπέδων), των παραλιών, των πολιτικών γάμων κ.ο.κ.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας τα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει:

  • Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής
  • Ενίσχυση της νομικής συμμόρφωσης
  • Μείωση του εργασιακού φόρτου
  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Εμπλουτισμό της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες
  • Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
  • Παροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων
  • Ενίσχυση αποδοτικότητας.