ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Operations of Strategic Importance

Land Information System

Policy Objective 1

A more Competitive and Smarter Europe

Programme Priority

Competitive, Smart and Digital Economy

Specific Objective

Digitalization

Project Budget

€17.4M

60%
EU Contribution

Implementation Period
4ο τρίμηνο 2022 - 4ο τρίμηνο 2026

Pan-Cypriot

Implementing Body
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

22608017

lpozatos@dits.dmrid.gov.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση και εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος που αφορά κτηματολογικές και εκτιμητικές λειτουργίες, για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (TKX), που θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει όλες τις λειτουργίες του υφιστάμενου παλιού συστήματος. Ο σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), με αναβαθμισμένες, εμπλουτισμένες και επανασχεδιασμένες λειτουργίες, σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά, απρόσκοπτα και αξιόπιστα τόσο τις επιχειρησιακές διεργασίες του ΤΚΧ, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς όλες ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλους οργανισμούς και τον πολίτη.

Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Το αντικείμενο του Έργου θα υλοποιηθεί μέσω τριών Συμβάσεων:

 1. Βασική Σύμβαση για την Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του ΣΠΓ
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 29/9/2021 (αρ. ΤΥΠ2021/042/Α/Α) και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Η κατακύρωση της Σύμβασης αναμένεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ η ολοκλήρωσή της εκτιμάται τον Οκτώβριο του 2027.
 2. Σύμβαση για την αναβάθμιση της υποδομής της Διαδικτυακής Πλατφόρμας «DLS Portal»
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 5/9/2022 (αρ. ΤΥΠ2022/019/Δ/Α) και κατακυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023. Η ολοκλήρωση της Σύμβασης αναμένεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024.
 3. Σύμβαση για την αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε την 1/12/2022 (αρ. ΤΥΠ2022/058/Α/Α) και αναμένεται να κατακυρωθεί εντός του Απρίλη του 2023.
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Η λειτουργία του νέου συστήματος θα έχει πολλά οφέλη για πολίτες, οργανισμούς, επαγγελματικά σύνολα, άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το ίδιο το ΤΚΧ.

Αναλυτικά τα κύρια οφέλη αναλύονται πιο κάτω:

 •  Ανοικτή, ευέλικτη και διαλειτουργική αρχιτεκτονική
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών/υπηρεσιών
 • Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του κοινού με παράλληλη μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία του κοινού στα γραφεία του ΤΚΧ
 • Συντήρηση και πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα
 • Υλοποίηση σύγχρονων προτύπων ασφαλείας του συστήματος
 • Ευέλικτα εργαλεία για την παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών και στατιστικών
 • Αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Συμβατότητα με τις τοπικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις
 • Αποτελεσματική διαλειτουργικότητα με εξωτερικά συστήματα.