ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme Priorities

Priority 12

Just Transition Fund

0 .5M

Total Budget

0 % (JTF)

EU Contribution

Specific Objective

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στα πράσινα επαγγέλματα
 • Δημιουργία Πράσινης Τεχνικής Σχολής
 • Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργειακών συστημάτων, υποδομών και Δικτύων
 • Σχέδια Χορηγιών για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης
 • Σχέδια Χορηγιών ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Παραγωγική Διαδικασία
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις για χρήση ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Επιχειρήσεις για χρήση ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Φυσικά Πρόσωπα (μαθητές, άνεργοι, εργαζόμενοι)

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]