ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme Priorities

Priority 4

Spatial Development

0 .7M

Total Budget

0 % (ERDF)

EU Contribution

Specific Objectives

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος
 • Πράσινες υποδομές ή/ και άλλες δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
 • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων/ υποδομών πολιτιστικών δραστηριοτήτων/ κληρονομιάς
 • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/ επέκταση υφιστάμενων υποδομών προώθησης της αστικής κινητικότητας (π.χ. ποδηλατόδρομοι, πεζοδρόμια)
 • Κατασκευή νέων ή αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (σε παιδιά, ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αστικές περιοχές
 • Πληθυσμός σε Αστικές Περιοχές
 • Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων/ υποδομών πολιτιστικών δραστηριοτήτων/ κληρονομιάς
 • Αναζωογόνηση του δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. ανάπλαση/ δημιουργία πλατειών)
 • Κατασκευή νέων ή αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (σε παιδιά, ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μη αστικές περιοχές
 • Πληθυσμός σε μη Αστικές Περιοχές
 • Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]