ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme Priorities

Priority 5

Climate Change and Circular Economy

0 .2M

Total Budget

0 % (CF)

EU Contribution

Specific Objectives

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δράσεις προστασίας και βελτίωσης των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση των ακτών
 • Ανάπτυξη έργων πλημμυρικής αποσυμφόρησης
 • Έργα διαχείρισης πυρκαγιών και κινδύνων καταστροφών
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπηρεσίες/ Τμήματα του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Υπηρεσίες/ Τμήματα του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δράσεις μείωσης παραγωγής, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων
 • Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δημόσιοι Φορείς
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δημόσιοι Φορείς
 • Επιχειρήσεις/ Ιδιωτικοί Οργανισμοί

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]