ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme Priorities

Priority 8

Support of Youth Employment

0 M

Total Budget

0 % (ESF+)

EU Contribution

Specific Objective

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Επιδοτούμενη απασχόληση νέων
  • Ευέλικτες μορφές απασχόλησης νέων
  • Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
  • Προγράμματα πρακτικής άσκησης
  • Προγράμματα κατάρτισης
  • Δράσεις εντοπισμού, συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενεργοποίησης των νέων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Επιχειρήσεις / Εργοδότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου & Ημι-δημόσιου Τομέα: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Οργανώσεις, Επιμελητήρια
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  • Νέοι ηλικίας 15-29 ετών, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs), συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν εντονότερα τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]