ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Scheme for the Development of New Business Activity

Policy Objective 1

A more Competitive and Smarter Europe

Programme Priority

Competitive, Smart and Digital Economy

Specific Objective

Strengthening Competitiveness of SMEs

Project Budget

€30M

60%
EU Contribution

Implementation Period
17/05/21-31/12/26

Pan-Cypriot

Implementing Body
Ministry of Energy, Commerce and Industry (MECI)

22867178, 22867156, 22867194, 22867314

vtsangaridou@meci.gov.cy,
axanthopoulou@meci.gov.cy,
sprodromou@meci.gov.cy,
snicolaou@meci.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων ηλικίας 18-29 ετών, των ανδρών ηλικίας 30-50 ετών και των γυναικών ηλικίας 30-55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Μέσω του Σχεδίου επιχορηγούνται δαπάνες όπως εξοπλισμός, αγορά κτιρίων, ανέγερση κτιρίων, ανακαίνιση κτιρίων, διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση.

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου (€30 εκ.) αναμένεται ότι θα διατεθεί μέσω μίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Η Πρόσκληση του Σχεδίου προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2021 και έληξε τον Δεκέμβριο του 2021.

Αναμενόμενα οφέλη/Αποτελέσματα: 

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει:

  • Επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και την ανταγωνιστικότητα του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας 
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.