ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Scheme for the Promotion of Energy Upgrade and Use of RES for Houses - "Saving - Upgrading Houses"

Policy Objective 2

A Greener and more Resilient Europe

Programme Priority

Energy and Environment

Specific Objective

Promotion of Energy Efficiency & RES

Project Budget

€70M

60%
EU Contribution

Implementation Period
01/01/2021-31/12/2023

Pan-Cypriot

Implementing Body
Ministry of Energy, Commerce and Industry (MECI)

22867190, 22867202, 22867180, 22867148

pacharalambous@papd.mof.gov.cy,
ghadjigeorgiou@meci.gov.cy,
dlouca@meci.gov.cy,
alizides@meci.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος:

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργοβόρων κατοικιών με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν στην αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

Το Σχέδιο επιχορηγεί δράσεις όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης και εγκατάσταση/αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, αυτοματισμούς κλπ).

Προγραμματισμός Προσκλήσεων:

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου (€70 εκ.) προγραμματίζεται να διατεθεί μέσω δύο Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων.

Η πρώτη Πρόσκληση του Σχεδίου πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου 2021 – Αυγούστου 2022, με προϋπολογισμό €35 εκ. Η δεύτερη Πρόσκληση αναμένεται να προκηρυχθεί αρχές του 2023, με προϋπολογισμό επίσης €35 εκ.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα:

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση στις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξασφάλιση θερμικής άνεσης στους ιδιοκτήτες των κατοικιών.