ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Training Programmes for Young People Not in Education, Employment or Training (ΝΕΕΤs)

Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

Programme Priority

Supporting Youth Employment

Specific Objective

Promoting the Employment of the Unemployed

Project Budget

€5M

60%
EU Contribution

Implementation Period
2023-2029

Pan-Cypriot

Implementing Body
Human Resource Development Authority of Cyprus

22390218

p.pittali@anad.org.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων (για παράδειγμα αλφαβητισμός, μαθηματικές δεξιότητες, ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, επιχειρηματικότητα) θα βοηθήσει τους νέους ηλικίας 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν εντονότερα τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πρόσθετα, η αναβάθμιση των υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν σε δυναμικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι η πράσινη και γαλάζια οικονομία και θα τους προετοιμάσει κατάλληλα για τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας, ιδιαίτερα αυτή που σχετίζεται με την ψηφιακή μετάβαση.

Τα άτομα αυτά θα εντοπίζονται, ενημερώνονται και καθοδηγούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Μετά από την εξατομικευμένη υποστήριξη του κάθε ατόμου ώστε να εντοπίζονται οι ανάγκες του, το άτομο θα ενημερώνεται για τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία κρίνεται χρήσιμη η συμμετοχή του.

 

Αναμενόμενα οφέλη/Αποτελέσματα

Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων όσων αναζητούν εργασία διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην απασχόληση και αποτροπή του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησής τους

 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]