ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Provision of Home Care Services to Persons with Disabilities

Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

Programme Priority

Social Innovative Actions

Specific Objective

Social Inclusion and Social Cohesion

Project Budget

€8M

95%
EU Contribution

Implementation Period
2022-2025

Pan-Cypriot

Implementing Body
Cyprus Paraplegics Association (OPAC)

22423520 / 22496494

mail@opak.org.cy
frontistes@opak.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος 

Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας σε Άτομα με Αναπηρίες
Η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας σε άτομα με παραπληγία και τετραπληγία λειτουργεί σε καθημερινή βάση (επτά ημέρες τη βδομάδα). Στους δικαιούχους (Λήπτες Υπηρεσίας) παρέχεται προσωπική φροντίδα και συνοδεία. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες υποστήριξης από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο και άλλους Συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε παγκύπρια βάση, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό υπό την επίβλεψη τόσο των Εποπτριών όσο και της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας.

Η υπηρεσία παροχής Κατ’ Οίκον Φροντίδας προσφέρεται παγκύπρια και στοχεύει να επεκταθεί σε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα καλύπτοντας όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες.

Προσφορά Ευκαιριών Εργασίας σε Άνεργους
Η παροχή υπηρεσιών γίνεται μέσω εργοδότησης μεγάλου αριθμού ανέργων πολιτών οι οποίοι προσλαμβάνονται από την Υπηρεσία Φροντίδας της Ο.ΠΑ.Κ και λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Καλύτερη Ποιότητα Ζωής και Ανεξάρτητη Διαβίωση
Προσφορά Κατ’ οίκον Υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους.

Συμπερίληψη και Ίση Συμμετοχή
Αξιοποίηση της υποστηρικτικής αυτής υπηρεσίας από τα άτομα με αναπηρίες για μεγιστοποίηση της δυνατότητάς τους να συμμετάσχουν ισότιμα σε διάφορους τομείς της ζωής, όπως:

  • Κοινωνικός
  • Πολιτιστικός
  • Αθλητισμός και ψυχαγωγία
  • Υπηρεσίες υγείας και άλλες υπηρεσίες

Δημιουργία Νέου Επαγγέλματος
Η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης που προσφέρεται στους Φροντιστές, τους καθιστά ειδικούς στον τομέα αυτό και κατ’ επέκταση, συμβάλλει στη δημιουργία νέου επαγγέλματος στην Κύπρο. Στόχος, το επάγγελμα αυτό να κατοχυρωθεί νομικά σε εθνικό επίπεδο.