ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Scheme for Businesses Digital Upgrade

Policy Objective 1

A more Competitive and Smarter Europe

Programme Priority

Competitive, Smart and Digital Economy

Specific Objective

Digitalization

Project Budget

€30M

60%
EU Contribution

Implementation Period
8/11/2022-31/12/2027

Pan-Cypriot

Implementing Body
Ministry of Energy, Commerce and Industry (MECI)

22867284, 22867282, 22867149, 22867151, 22867247

erousou@meci.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Στο Σχέδιο συμμετέχουν υφιστάμενες ΜμΕ που υλοποιούν δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες ΜμΕ των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Το Σχέδιο επιχορηγεί δαπάνες όπως ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου (€70 εκ.) προγραμματίζεται να διατεθεί μέσω τριών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων.

Η πρώτη Πρόσκληση του Σχεδίου, με προϋπολογισμό €10 εκ., συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι,  το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο με αποτέλεσμα την εξάντληση του προϋπολογισμού την ίδια μέρα.

Η δεύτερη Πρόσκληση με προϋπολογισμό €10 εκ., χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και πραγματοποιήθηκε την περίοδο 7 Μαρτίου 2023 – 31 Μαρτίου 2023.

Τέλος, η τρίτη Πρόσκληση με προϋπολογισμό €10 εκ., αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2024 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει:

  • Αύξηση του αριθμού των ΜμΕ οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της χρήσης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.