ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος – Ισραήλ

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €900.000

Aνοικτή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Επιμελητήρια
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  • Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€900.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αφετηρία του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» είναι οι Διακρατικές Συμφωνίες ή Πρωτόκολλα Συνεργασίας που συνυπογράφει η Κυπριακή Κυβέρνηση και η κυβέρνηση μιας άλλης χώρας. Μια από τις βασικές πρόνοιές τους είναι συνήθως η προκήρυξη Κοινού Προγράμματος Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, βάσει του οποίου καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς από τις δύο χώρες να υποβάλουν προτάσεις για εκπόνηση κοινών έργων, σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας εκ μέρους της Κύπρου και ένας οργανισμός / υπηρεσία από την άλλη χώρα, αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των προνοιών που προβλέπει η κάθε Συμφωνία ή Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να υποστηριχθούν έργα τα οποία πέραν της απλής δικτύωσης θα περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που θα υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της S3Cy, συμπεριλαμβανομένων των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, στο επίπεδο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων δύναται να καθορίζονται συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, στο πλαίσιο όμως που έχει αναδειχθεί μέσα από τη S3Cy.

Στόχος της κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Κύπρου – Ισραήλ (IIA) είναι η προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων από Ισραήλ και Κύπρο που απασχολούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. 

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των Τομέων Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2023-2030.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

support@research.org.cy

22205000

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]