ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΥΠΡΟΣ – ΙΣΡΑΗΛ (MOST)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €900.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Eυρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: 

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Επιμελητήρια
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  •  Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€900.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αφετηρία του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» είναι οι Διακρατικές Συμφωνίες ή Πρωτόκολλα Συνεργασίας που συνυπογράφει η Κυπριακή Κυβέρνηση και η κυβέρνηση μιας άλλης χώρας. Μια από τις βασικές πρόνοιές τους είναι συνήθως η προκήρυξη Κοινού Προγράμματος Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, βάσει του οποίου καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς από τις δύο χώρες να υποβάλουν προτάσεις για εκπόνηση κοινών έργων, σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας εκ μέρους της Κύπρου και ένας οργανισμός / υπηρεσία από την άλλη χώρα, αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των προνοιών που προβλέπει η κάθε Συμφωνία ή Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να υποστηριχθούν έργα τα οποία πέραν της απλής δικτύωσης θα περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που θα υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της S3Cy, συμπεριλαμβανομένων των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, στο επίπεδο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων δύναται να καθορίζονται συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, στο πλαίσιο όμως που έχει αναδειχθεί μέσα από τη S3Cy.

Στόχος της κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Κύπρου – Ισραήλ (MOST) είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Κυπρίων και Ισραηλινών ερευνητών και η ενίσχυση της επιστημονικής διασύνδεσης μεταξύ ερευνητικών ομάδων από τις δύο χώρες, με τη δημιουργία διμερών ερευνητικών δικτύων, την ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας και την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ Κυπρίων και Ισραηλινών επιστημόνων.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των πιο κάτω επιλεγμένων Τομέων (4, 5, 7 και 8) / υπό-Τομέων (4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1) / Περιοχή Εστίασης (8.4.2) της Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2023-2030:

4. Θαλάσσια και Ναυτιλιακά Οικοσυστήματα
4.2 Απαλλαγή των πλοίων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
5. Ανανεώσιμη ενέργεια
5.1 Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
5.2 Ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης για την παραγωγή και διανομή ενέργειας
5.3 Ενεργειακή απόδοση σε αστικά περιβάλλοντα
7. Υγεία
7.1 Κλινική και γενετική διερεύνηση και θεραπεία ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της μοριακής και ιατρικής γενετικής (Ιατρική Μεταφραστική Έρευνα), διάγνωση — πρόληψη / παράγοντες κινδύνου / θεραπεία και εξατομικευμένη ιατρική
8. Περιβάλλον
8.4.2 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]