ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2021

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.

  • Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση (Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2)) ή Άλλος Φορέας. Επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων (Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις ή Άλλοι Φορείς).
  • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.
  • Κάθε Φορέας μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ως Ανάδοχος Φορέας για περισσότερα από ένα (1) Έργα.
  • Η μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €40.000.
  • Το 50% του Προϋπολογισμού, κατ’ ελάχιστον, θα κατανεμηθεί σε Έργα με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση (εφόσον υπάρχουν).
  • Η διάρκεια υλοποίησης των Έργων μπορεί να είναι μέχρι εννέα (9) μήνες.
  • O καταρτισμός του Προϋπολογισμού των Προτάσεων θα γίνεται στη βάση της απλοποιημένης μεθόδου «Αμοιβές Προσωπικού + 40% επί των Αμοιβών Προσωπικού για κάλυψη των υπολοίπων δαπανών». Η Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80%.
  • Η Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για κάθε κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων, συνοψίζεται στον Πίνακα ΙΙΙ.1 της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.
  • Η βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης έχει διαφοροποιηθεί για να αντικατοπτρίζει την έμφαση που δίνεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]