ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – CETP

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2022

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των φορέων από την Κύπρο να συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας για την εκπόνηση έργων έρευνας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας για τη χώρα, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Κοινών Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ στις οποίες συμμετέχει η Κύπρος. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα.

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Clean Energy Transition», στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της μετάβασης καθαρής ενέργειας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς και θεματικές περιοχές μεγάλης σημαντικότητας για την χώρα. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις είναι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ, οι εθνικές αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύονται από κοινού να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Οι συμπράξεις θα:

 • αντιμετωπίσουν τις σύνθετες προκλήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», όπως είναι η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κοινωνία και μια οικονομία κλιματικά ουδέτερες και κυκλικές,
 • στηρίξουν την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή», «Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» και «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»
 • βασίζονται στον αντίκτυπο με την ανάπτυξη ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων Ε&Κ, από την ιδέα έως την επίδειξη και την επικύρωση, και έως τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υιοθέτηση από την αγορά, την κανονιστική και την κοινωνική υιοθέτηση, και
 • συμβάλουν σε έναν ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, τη δημιουργία κρίσιμης κλίμακας επενδύσεων και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Clean Energy Transition», αποτελεί μία ευρωπαϊκή σύμπραξη, που αποτελείται από 50 συνεργάτες από 30 χώρες, για τη διαχείριση ενός Κοινού Προγράμματος έρευνας και καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, μέσα από τα χρηματοδοτούμενα Έργα, η Σύμπραξη CETP επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και να υποστηρίξει την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχέδιου Ενεργειακών Τεχνολογιών (European Strategic Energy Technology Plan – SET Plan). Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050.

Μέσα από το Πρόγραμμα υλοποιούνται έργα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία υλοποιούνται από διεθνή δίκτυα συνεργασίας που περιλαμβάνουν φορείς από τις συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα. Ακολουθούνται κεντρικές διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, ενώ οι συμμετέχοντες φορείς χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τους οικείους οργανισμούς χρηματοδότησης της χώρας τους.

Η πρόσκληση θα περιέχει 7 Θεματικές Προτεραιότητες (Transition Initiatives-TRI) ως εξής:

 • TRI-1 “European Energy System – Optimised, integrated European net-zero emission energy system”
 • TRI 2 “Power Systems – Αdvancing the broad portfolio of renewable energy technologies that are at the core of the clean energy transition”
 • TRI 3 “CCUS/Storage/Fuels – Technological development, demonstration, and deployment regarding energy storage, production of renewable/synthetic fuels, and CCS (Carbon Capture and Storage) and CCU (Carbon Capture and Usage) solutions for climate neutrality, including hybrid concepts and integrated systems”
 • TRI 4 “Heating and Cooling – Efficient zero emission Heating and Cooling Solutions”
 • TRI 5 “Regional Energy Systems – Develop and validate integrated regional and local energy systems, that make it possible to efficiently provide, host and utilize high shares of renewables, up to and beyond 100% in the dynamic local or regional supply by 2030. Such systems shall provide tailor-made solutions that meet the individual regional and local requirements and demand”
 • TRI 6 “Industrial Energy systems – Developing and demonstrating a set of technical solutions for integrated industrial energy systems that enables efficient carbon-neutral industrial production sites and takes industrial energy systems into development as part of the entire energy system”
 • TRI 7 “Building Integration – Provide solutions and technologies for existing and new buildings to become an active element in the energy system, with enhanced capability
  to produce, store and efficiently use energy in the residential and non-residential sector, comprising public and commercial buildings, service and mobility infrastructure buildings, etc.”

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]