ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ολοκληρωμένα Έργα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €13.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 24/09/208

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2019

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€13.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και τη στοχευμένη διασύνδεσή του με την παραγωγική βάση σε επιλεγμένους Τομείς Προτεραιότητας, ούτως ώστε να αποτελέσει παράγοντα ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να χρηματοδοτηθούν διεπιστημονικά έργα συνεργασίας, μεγάλου βεληνεκούς, επικεντρωμένα σε μία ή περισσότερες Περιοχές Εστίασης ενός εκ των πιο κάτω Τομέων Προτεραιότητας Θεματικής Στόχευσης που έχουν επιλεγεί από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3Cy):

  • Ενέργεια,
  • Τουρισμός,
  • Γεωργία – Τρόφιμα,
  • Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές,
  • Μεταφορές – Ναυτιλία, και
  • Υγεία.

Οι επιμέρους Περιοχές Εστίασης των Τομέων Προτεραιότητας καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Απώτερος στόχος των έργων πρέπει να είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση μέσα από δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας για αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων του Τομέα Προτεραιότητας ούτως ώστε να παραχθούν απτά αποτελέσματα με αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]