ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – BRIDGE2HORIZON

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €6.000.000

Aνοικτή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Επιμελητήρια
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  • Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «BRIDGE2HORIZON» στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των κυπριακών φορέων Έρευνας και Καινοτομίας και στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές και πεδία, συναφή με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΣΕΕ) για την Κύπρο για την περίοδο 2023-2030, τα οποία ευθυγραμμίζονται και με τις θεματικές προτεραιότητες και προκλήσεις που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. στο πλαίσιο επερχόμενων Προγραμμάτων Εργασίας του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για Έρευνα και Καινοτομία.

Κατ’ επέκταση, το Πρόγραμμα στοχεύει και στην αύξηση του συντονισμού συνεργατικών έργων και της ηγεσίας πανευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας από κυπριακούς φορείς, σε προτάσεις του Πυλώνα ΙΙ – Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα και των Ευρωπαϊκών Αποστολών του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

1η Καταληκτική Ημερομηνία:
24/10/2023, ώρα 13:00

2η Καταληκτική Ημερομηνία:
15/12/2023, ώρα 13:00

3η Καταληκτική Ημερομηνία:
15/02/2024, ώρα 13:00

4η Καταληκτική Ημερομηνία:
15/04/2024, ώρα 13:00

5η Καταληκτική Ημερομηνία:
14/06/2024, ώρα 13:00

Θα διατεθεί ποσό ύψους €1.200.000 για κάθε μία από τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Τυχόν αδιάθετο ποσό από την κάθε καταληκτική ημερομηνία θα μεταφέρεται στην επόμενη, βάσει ανακοινώσιμων αποτελεσμάτων .

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]