ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία – MSCA»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.200.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Eυρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: 

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Επιμελητήρια
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  •  Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.200.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Μέσω της Πρόσκλησης «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία MSCA» υποστηρίζεται η ένταξη νέων επιστημόνων στο σύστημα ΕΤΑΚ της Κύπρου μέσα από την προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ερευνητές που επιδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Δράσεων «Marie Sklodοwska Curie Actions – Postdoctoral Fellowships», του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ, οι οποίες κρίθηκαν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξασφάλισαν Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) αλλά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση, ή Άλλος Φορέας από την Κύπρο που θα αναλάμβανε τη φιλοξενία (Host Organisation) του Ερευνητή για την υλοποίηση του έργου στην Κύπρο με την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις «Marie Sklodowska Curie Actions – Postdoctoral Fellowships» έλαβαν από την ΕΕ βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 85/100 και Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence), αλλά, λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού δεν χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary). 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]