ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000

Aνοικτή
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 23/10/2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης και εργασιακής αποκατάστασης ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψη τους. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €52/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης .

Δικαίωμα Ένταξης στο Σχέδιο

Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες / Επιχειρήσεις που:

 1. Βρίσκονται εγκατεστημένοι/ες και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 2. Είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
 3. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδικήματα που σχετίζονται με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχουν καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία (3) χρόνια που προηγούνται της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.
 4. Δεν έχουν υπερβεί το μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του Σχεδίου ανά πρόσκληση, ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.
 5. Η πρόσληψη του ατόμου μέσω του Σχεδίου αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση που κατέχουν θέση στο ίδιο επάγγελμα με το άτομο που προσλαμβάνεται. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ του μήνα που προηγείται της πρόσληψης και του μήνα που πραγματοποιείται η πρόσληψη. Η τυχόν μείωση του προσωπικού στο πιο πάνω διάστημα δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 (Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1967_1_24/ ) εξαιρουμένου του Άρθρου 5(β) για την περίοδο από 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 6. Ικανοποιούν τους όρους για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (ιστοσελίδα Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, http://www.publicaid.gov.cy/ ).
 7. Θα προσλάβουν άτομο με πλήρη ή με μερική απασχόληση για το οποίο πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις :
  1. Ανήκει στην ομάδα στόχου, έχει αποφυλακισθεί από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι άνεργος εγγεγραμμένος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) μέχρι και μία ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψής τους.
  2. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτης οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία και έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  3. Η πρόσληψη και η έναρξη απασχόλησης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο. Η ημερομηνία πρόσληψης/έναρξης απασχόλησης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πρόσληψης πρόσληψης.
  4. Δεν είχε εργασθεί στον συγκεκριμένο εργοδότη κατά το οκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψής του στο Σχέδιο. Προηγούμενη εργοδότηση θεωρείται και η εργοδότηση σε άλλες εταιρείες που έχουν κοινό μέτοχο η/και μετοχικές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο τελικό δικαιούχο με τον αιτητή εργοδότη.
 8. Δεν μπορούν να επιχορηγηθούν μέσω του Σχεδίου:
  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
  2. (α) Άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και
   (β) Άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, εγγόνια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.
 9. Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την εργοδότηση του ατόμου. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
 10. Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.
 11. Ο μισθός που θα δοθεί στο άτομο που θα προσληφθεί μέσω του Σχεδίου δεν θα είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από το ισχύον Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό (http://www.mlsi.gov.cy/dlr ) και την ανάλογη αναπροσαρμογή σε έξι (6) μήνες ακόμη και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα/θέση εργασίας στο οποίο προσλαμβάνεται το άτομο δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που καθορίζονται στο Διάταγμα.

 

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]