ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις 2021 – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000

Aνοικτή
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μέχρι Εξαντλήσεως του Κονδυλίου

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με χρόνια πάθηση που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης του.

Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €52/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης .

Δικαίωμα Ένταξης στο Σχέδιο

Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες / Επιχειρήσεις που:

 1. Βρίσκονται εγκατεστημένοι/ες και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 2. Είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
 3. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδικήματα που σχετίζονται με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχουν καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία (3) χρόνια που προηγούνται της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.
 4.  Δεν έχουν υπερβεί το μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του Σχεδίου ανά πρόσκληση, ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.
 5. Η πρόσληψη του ατόμου μέσω του Σχεδίου αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση που κατέχουν θέση στο ίδιο επάγγελμα με το άτομο που προσλαμβάνεται. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ του μήνα που προηγείται της πρόσληψης και του μήνα που πραγματοποιείται η πρόσληψη. Η τυχόν μείωση του προσωπικού κατά την περίοδο συμμετοχής στο σχέδιο δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 (Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1967_1_24/)
 6. Ικανοποιούν τους όρους για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (ιστοσελίδα Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, http://www.publicaid.gov.cy/ ).
 7. Θα προσλάβουν άτομο με πλήρη ή με μερική απασχόληση για το οποίο πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις :
  1. Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) μέχρι και μία ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψής τους (εξαιρούνται οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα).
  2. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτης οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία και έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  3. Πάσχει από Χρόνια Πάθηση με βάση την αναφορά στην ενότητα «Ορισμοί».
  4. Είναι μέλος συνδέσμου εγγεγραμμένου στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) (Παράρτημα I).Θα πρέπει να προσκομιστεί: (α) Βεβαίωση ότι είναι μέλος συνδέσμου εγγεγραμμένου στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), και (β) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να καταγράφει την ασθένεια του αιτητή. Τα υφιστάμενα μέλη της ομοσπονδίας παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι.
  5. Η πρόσληψη και η έναρξη απασχόλησης πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο. Η ημερομηνία πρόσληψης/έναρξης απασχόλησης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πρόσληψης πρόσληψης.
  6. Δεν είχε εργασθεί στον συγκεκριμένο εργοδότη κατά το οκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψής του στο Σχέδιο. Προηγούμενη εργοδότηση θεωρείται και η εργοδότηση σε άλλες εταιρείες που έχουν κοινό μέτοχο η/και μετοχικές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο τελικό δικαιούχο με τον αιτητή εργοδότη.
 8. Δεν μπορούν να επιχορηγηθούν μέσω του Σχεδίου:
  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
  2. (α) Άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και
   (β) άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως γονείς, παιδιά, σύζυγοι, πεθερικά, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια, γαμπροί, νύφες, κουνιάδοι, αδέρφια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.
 9. Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο και να έχει παραπεμφθεί από την ΔΥΑ στον εργοδότη πριν από την εργοδότηση του ατόμου. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
 10. Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης (δηλαδή αν έχει προσληφθεί π.χ 15/3/21 η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 15/4/2021)
 11.  Ο μισθός που θα δοθεί στο άτομο που θα προσληφθεί μέσω του Σχεδίου δεν θα είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από το ισχύον Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό (http://www.mlsi.gov.cy/dlr ) και την ανάλογη αναπροσαρμογή σε έξι (6) μήνες ακόμη και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα/θέση εργασίας στο οποίο προσλαμβάνεται το άτομο δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που καθορίζονται στο Διάταγμα.

Προϋποθέσεις Ένταξης στο Σχέδιο

Για να είναι δυνατή η ένταξη στο Σχέδιο οι εργοδότες που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δεν μπορούν να επιχορηγούνται για το ίδιο άτομο, την ίδια χρονική περίοδο, το ίδιο είδος δαπάνης (π.χ. μισθός) από διαφορετικούς φορείς/ταμεία.
 2. Θα δεσμευτούν ότι δεν θα μειώσουν το προσωπικό της επιχείρησης τους στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο προσλαμβάνεται το άτομο που εντάσσεται στο Σχέδιο για την περίοδο της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης . Η τυχόν μείωση του προσωπικού κατά την περίοδο συμμετοχής στο σχέδιο δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 (Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1967_1_24/ )
 3. Οι ενισχύσεις προς μεμονωμένους καταναλωτές (π.χ. νοικοκυριά) με βάση το άρθρο 107 (2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, δηλαδή εξαιρούνται από το πεδίο ισχύος των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.
 4. Ο εργοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εταιρεία του ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Σημειώνεται, ότι αν σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε της έγκρισης για ένταξη στο Σχέδιο, είτε κατά την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) που θα συναφθεί μεταξύ του εργοδότη και του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) του Σχεδίου, είτε ακόμη και μετά τη λήξη της ΣΔΧ, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κριτήρια/προϋποθέσεις, τότε ανάλογα με το στάδιο, είτε θα τερματίζεται η διαδικασία ένταξης, ή η ΣΔΧ.

Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής ψευδών δηλώσεων, στοιχείων ή πληροφοριών, τότε η αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να απορρίψει αιτήσεις συμμετοχής του ίδιου εργοδότη που βρίσκονται στην διαδικασία έγκρισης ή και υπογραφής ΣΔΧ.

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]