ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» – 2η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2023 

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€35.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ

Η χορηγία εφαρμόζεται με απλοποιημένη διαδικασία , με προκαθορισμένο ποσό χορηγίας για κάθε είδος επιλέξιμης δαπάνης.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

22867190, 22867335, 22867297

sit@meci.gov.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60%.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.

Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, κατοικίες σε ορεινές περιοχές και κατοικίες προσφύγων σε προσφυγικούς συνοικισμούς, παρέχεται αυξημένη χορηγία.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

  1. Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
  2. Η αίτηση για την αρχική πολεοδομική άδεια / άδεις οικοδομής της οικίας να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
  3. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό.
  4. Να μην χρησιμοποιούνται για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.
  5. Να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για την κατοικία μετά.
  6. Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ή από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να εγκριθεί μία μόνο αίτηση για κάθε κατοικία.

Επιλέξιμες δράσεις

Το Σχέδιο παραχωρεί χορηγία για δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ).

Χορηγία

Το μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε κατοικία μπορεί να ανέλθει μέχρι και τις €32.000, ανάλογα με τον τύπο επένδυσης που θα επιλέξει ο κάθε δικαιούχος.

Το ποσοστό χορηγίας καθορίζεται ανάλογα με το είδος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στην κάθε κατοικία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου.

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]