ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

22867284

ekatsi@meci.gov.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσής της στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/index_el/index_el?OpenDocument).

Η πρώτη χρονική περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις/προτάσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.
Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο προκηρύξεις του ιδίου Σχεδίου, η 2η τον Ιούνιο 2023 με χρηματοδότηση (€10 εκατ.) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η 3η το Β’ εξάμηνο 2024, με συγχρηματοδότηση (€10 εκατ.) από το ΕΤΠΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να υποβάλουν αίτηση μόνο όταν οι επενδυτικές τους προτάσεις είναι ώριμες και κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]