ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12.500.000

Κλειστή
Στόχος Πολιτικής
Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: 

  • Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€12.500.000

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση στοχεύει στη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας και αποτελεσματικής υλοποίησης των πόρων του Ταμείου Συνοχής.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Ενέργειες για τη διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων των Ταμείων, καθώς και ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Προγραμμάτων
  • Τεχνικές επαληθεύσεις έργων, περιλαμβανομένων και των ενεργειών ποιοτικού ελέγχου των δημοσίων έργων (όπου απαιτείται)
  • Δράσεις επικοινωνίας και προβολής που απευθύνονται στους δυνητικούς Δικαιούχους, Δικαιούχους, το ευρύ κοινό και τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης (π.χ. ΜΜΕ, δημοσιογράφους), με στόχο την ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την προβολή έργων και αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων, μέσω της χρήσης διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστοσελίδες, ΜΜΕ, ΜΚΔ, εκδηλώσεις, κ.α.)
  • Δράσεις για την αξιολόγηση της προόδου, της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της υλοποίησης των Προγραμμάτων, μέσω της εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών αξιολόγησης, ερευνών, αγοράς υπηρεσιών συμβούλων/εμπειρογνωμόνων, κ.λπ.
  • Επέκταση και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) διαχείρισης των Προγραμμάτων, ώστε να υπάρχει πλήρης λειτουργική κάλυψη του ΣΔΕ
  • Ανάπυξη/αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων στους Φορείς Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών, που να υποστηρίζουν την ανταλλαγή πλήροφοριών μεταξύ Αιτητών, Δικαιούχων, Ενδιάμεων Φορέων και Διαχειριστικής Αρχής
  • Πραγματοποίηση συνεδριών/ ημερίδων/ συναντήσεων/ εκδηλώσεων για την ανταλλαγή/αποκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικά θέματα που άπτονται της εφαρμογής των Προγραμμάτων
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, των Φορέων Διαχείρισης ή/και των Δικαιούχων για τις επιμέρους διαδικασίες του ΣΔΕ, καθώς και κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των παρεμβάσεων σε τομείς όπου εντοπίζονται ιδιαίτερες αδυναμίες (π.χ. διαχείριση συμβάσεων).

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

22602881

gtimotheou@mof.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]