ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Eυρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Επιχειρήσεις
 • Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας» αφορά στη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών μικρής εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου αιχμής.

Μέσα από τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα θα πρέπει να προωθείται η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ φορέων του οικοσυστήματος για μεγιστοποίηση της χρήσης της υποδομής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» μπορούν να χρηματοδοτηθούν Έργα τα οποία αφορούν:

Συγκεκριμένα μέσα από το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» μπορούν να χρηματοδοτηθούν Έργα τα οποία αφορούν:

 • Απόκτηση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής για την αναβάθμιση της ερευνητικής ικανότητας υφιστάμενης ομάδας/μονάδας ή
 • Δημιουργία νέας ομάδας/μονάδας (συμπερ. στελέχωσης) μέσω της απόκτηση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής.

Σύμφωνα με το «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (2014/C 198/01)» και το άρθρο 2 (91) του Γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) ο ορισμός της «ερευνητικής υποδομής» είναι: οι εγκαταστάσεις, οι πόροι και οι συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η επιστημονική κοινότητα για τη διεξαγωγή έρευνας στους αντίστοιχους τομείς.

Ο ορισμός αυτός καλύπτει τον επιστημονικό εξοπλισμό ή σύνολα οργάνων, τους γνωστικούς πόρους, όπως συλλογές, αρχεία και δομημένες επιστημονικές πληροφορίες, τις υποδομές με βάση την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως δίκτυα τύπου GRID, εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό και επικοινωνιακά εργαλεία, καθώς και κάθε άλλο μέσο το οποίο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή έρευνας.

Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να:

 • αιτιολογήσει την ανάγκη δημιουργίας ή αναβάθμισης της εν λόγω υποδομής στην Κύπρο, και
 • τεκμηριώσει την ανάγκη και τη δυνατότητα ευρείας χρήσης της (μέσω της παροχής σχετικής πρόσβασης) από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Η προτεινόμενη Ερευνητική Υποδομή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει σταδιακά στο σύγχρονο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι του τομέα της ή/και να υπηρετήσει τις ερευνητικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, οικονομίας και βιομηχανίας. Ο Συντονιστής (ΣΕ) μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ερευνητής υψηλού επιπέδου που είτε είναι ήδη στέλεχος του Ανάδοχου Φορέα ή εξωτερικός που θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο αυτό.

Η προτεινόμενη ερευνητική υποδομή θα πρέπει να:

(α) παρέχει πρόσβαση με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων σε άλλους φορείς του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς των κρατικών ενισχύσεων  και της Προκήρυξης Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται να περιληφθούν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιοποίηση της υποδομής από επιπρόσθετους φορείς που δεν θα συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Νοείται ότι ο Ανάδοχος θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές ή/και κανονισμούς σχετικούς με την ανοικτή πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές. 

(β) χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από δίκτυο συνεργασίας τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων φορέων. Τουλάχιστον ένας από τους φορείς του δικτύου συνεργασίας πρέπει να είναι από τον ιδιωτικό τομέα.

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας (Α.1, Α.2) ή Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β.3).

Δικαίωμα συμμετοχής ως επιπρόσθετοι Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Κατ. Α), Επιχειρήσεις (Κατ. Β) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (Κατ. Γ.1, Γ.2).

Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον φορείς. Τουλάχιστον ένας από τους φορείς του Δικτύου Συνεργασίας πρέπει να είναι από τον ιδιωτικό τομέα (Κατ. Β1, Β2, Β3, Γ1 και Α2- Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο).

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]