ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020»-Ευρωπαϊκές Συμπράξεις-EUROSTARS-3

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.150.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2023

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: 

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Επιχειρήσεις
 • Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.150.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς και θεματικές περιοχές μεγάλης σημαντικότητας για την χώρα. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις είναι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ, οι εθνικές αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύονται από κοινού να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Οι συμπράξεις θα:

 • αντιμετωπίσουν τις σύνθετες προκλήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», όπως είναι η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κοινωνία και μια οικονομία κλιματικά ουδέτερες και κυκλικές,
 • στηρίξουν την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή», «Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» και «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»,
 • βασίζονται στον αντίκτυπο με την ανάπτυξη ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων Ε&Κ, από την ιδέα έως την επίδειξη και την επικύρωση, και έως τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υιοθέτηση από την αγορά, την κανονιστική και την κοινωνική υιοθέτηση, και
 • συμβάλουν σε έναν ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, τη δημιουργία κρίσιμης κλίμακας επενδύσεων και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων.

Το Κοινό Πρόγραμμα EUROSTARS-3, υλοποιείται στο πλαίσιο της Σύμπραξης «Partnership on Innovative SMEs» από τις συμμετέχουσες χώρες και την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος Horizon Europe, και υποστηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις, μέσα από την υλοποίηση διασυνοριακών Έργων, να αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, καθώς και να αξιοποιήσουν εμπορικά τις νέες γνώσεις.

Μέσα από το Πρόγραμμα υλοποιούνται έργα έρευνας και καινοτομίας, καθοδηγούμενα από καινοτόμες επιχειρήσεις, τα οποία υλοποιούνται από διεθνή δίκτυα συνεργασίας που περιλαμβάνουν φορείς από τις συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα. Ακολουθούνται κεντρικές διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, ενώ οι συμμετέχοντες φορείς χρηματοδοτούνται από τους οικείους οργανισμούς χρηματοδότησης της χώρας τους.

Ένα Έργο EUROSTARS-3 πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστο δύο φορείς ανεξάρτητους μεταξύ τους.
 • Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να αποτελείται από φορείς που προέρχονται από τουλάχιστο δύο διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστό ο ένας να προέρχεται από χώρα της ΕΕ ή χώρα συνεργαζόμενη στο Πρόγραμμα Horizon Europe.
 • Ο Συντονιστής του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας του Έργου πρέπει να είναι Καινοτόμος ΜμΕ3 που προέρχεται από μία χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
 • Τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του Έργου (εξαιρουμένου του κόστους για αγορά υπηρεσιών), πρέπει να αναλογεί στις ΜμΕ που προέρχονται από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 • Ο καταμερισμός της εργασίας στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να είναι ισοζυγισμένος, ούτως ώστε κανένας συνεργάτης ή χώρα να μην επιτελεί περισσότερο από το 70% της εργασίας του Έργου.
 • Η μέγιστη διάρκεια των Έργων ανέρχεται σε 36 μήνες.
 • Τα Έργα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]