ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Παραδείγματα Έργων

Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Απασχόληση, Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ειδικός Στόχος

Βελτίωση Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Προϋπολογισμός Έργου

€38 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01.09.21 – 31.12.27

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Υπουργείο Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας,
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης

22800561 / 22800684

circulatech@schools.ac.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Tο Έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με όραμα την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Οι κυριότερες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  • Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και νέων κλάδων και ειδικοτήτων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης
  • Προγράμματα πρακτικής εξάσκησης και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης.
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα
  • Διατήρηση υψηλού ποσοστού συμμετοχής στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
  • Αύξηση του αριθμού αποφοίτων δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Διατήρηση υψηλού ποσοστού εργοδότησης των αποφοίτων
  • Αύξηση συμμετοχής ενηλίκων σε Προγράμματα Μη Τυπικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
  • Βελτίωση/αναβάθμιση της ποιότητας των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]