ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους Δήμους της Κύπρου – «Ευαγόρας»

Παραδείγματα Έργων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους Δήμους της Κύπρου - «Ευαγόρας»

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ανταγωνιστικότητα, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

Ειδικός Στόχος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προϋπολογισμός Έργου

€2,9 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
1/2021-9/2023

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Ένωση Δήμων Κύπρου

22677230

endeky@ucm.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο προνοεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ενιαίας, κοινής, αποτελεσματικής και ευέλικτης τεχνολογικής υποδομής που θα αξιοποιηθεί από τους Δήμους της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματοποίησης των διεργασιών, της διαχείρισης και αξιοποίησης των πληροφοριών, αλλά και την παροχή καναλιών για τη δημοσίευση και βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών.

Tα έργο θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της διοίκησης (συνεδριάσεις, αλληλογραφία, ανθρώπινο δυναμικό), της οικονομικής διαχείρισης (προϋπολογισμός, διαχείριση εσόδων), των τεχνικών υπηρεσιών (Πολεοδομικές Άδειες, ‘Άδειες οικοδομών), της δημόσιας υγείας (συλλογή αποβλήτων, καθαρισμός οικοπέδων), των παραλιών, των πολιτικών γάμων κ.ο.κ.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας τα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει:

  • Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής
  • Ενίσχυση της νομικής συμμόρφωσης
  • Μείωση του εργασιακού φόρτου
  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Εμπλουτισμό της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες
  • Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
  • Παροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων
  • Ενίσχυση αποδοτικότητας.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]