ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα Κατάρτισης για Νέους Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (ΝΕΕΤs)

Παραδείγματα Έργων

Προγράμματα Κατάρτισης για Νέους Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (ΝΕΕΤs)

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Στήριξη Απασχόλησης Νέων

Ειδικός Στόχος

Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων

Προϋπολογισμός Έργου

€5 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
2023-2029

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

22390218

p.pittali@anad.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων (για παράδειγμα αλφαβητισμός, μαθηματικές δεξιότητες, ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, επιχειρηματικότητα) θα βοηθήσει τους νέους ηλικίας 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν εντονότερα τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πρόσθετα, η αναβάθμιση των υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν σε δυναμικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι η πράσινη και γαλάζια οικονομία και θα τους προετοιμάσει κατάλληλα για τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας, ιδιαίτερα αυτή που σχετίζεται με την ψηφιακή μετάβαση.

Τα άτομα αυτά θα εντοπίζονται, ενημερώνονται και καθοδηγούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Μετά από την εξατομικευμένη υποστήριξη του κάθε ατόμου ώστε να εντοπίζονται οι ανάγκες του, το άτομο θα ενημερώνεται για τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία κρίνεται χρήσιμη η συμμετοχή του.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων όσων αναζητούν εργασία διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην απασχόληση αποτρέποντας τον κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησής τους.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]