ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρικού Δικτύου για την Υποστήριξη της Ενεργειακής Μετάβασης

Παραδείγματα Έργων

Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρικού Δικτύου για την Υποστήριξη της Ενεργειακής Μετάβασης

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα

Ειδικός Στόχος

Δίκαιη Μετάβαση σε μια Κλιματικά Ουδέτερη Οικονομία

Περίοδος Υλοποίησης
2023-2029

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

22201829

distribution@eac.com.cy, transmission@eac.com.cy

Προϋπολογισμός Έργου

€100 εκ.

70%
Συνεισφορά ΕΕ
Σύντομη Περιγραφή/Στόχος:

Αφορά σε αριθμό έργων τα οποία έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και λειτουργικότητας του ηλεκτρικού δικτύου και την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στα έργα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Εγκατάσταση νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων σταθμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού και την εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνων δικτύων.
  • Αναβάθμιση γραμμών μεταφοράς με την αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών με αγωγούς υψηλής χωρητικότητας.
  • Ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στη διανομή για τις ανάγκες του ενεργειακού δικτύου.
  • Αυτοματοποίηση του συστήματος διανομής μέσης τάσης, εγκατάσταση συστήματος SCADA/ADMS και ταυτόχρονη εγκαθίδρυση και λειτουργία εθνικού κέντρου ελέγχου διανομής.
  • Ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, εξοπλισμού, συστημάτων και εφαρμογών του GIS για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των δικτύων.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα:
  • Περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα.
  • Αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]