ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Αποχετευτικό Σύστημα Λάρνακας (Γ’ Φάση)

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ενέργεια & Περιβάλλον

Ειδικός Στόχος

Πρόσβαση & Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων

Προϋπολογισμός Έργου

€92 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
1ο τρίμηνο 2021 - 4ο τρίμηνο 2027

Λάρνακα
(Δρομολαξιά-Μενεού, Κίτι, Περβόλια)

Φορέας Υλοποίησης
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

24815222

info@lsdb.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος  

Η Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας αφορά στην κατασκευή δικτύων συλλογής αστικών λυμάτων και αντλιοστασίων στους οικισμούς Δρομολαξιά-Μενεού, Κίτι και Περβόλια και τη μεταφορά των αστικών λυμάτων στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας.

Το Έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δίκτυα βαρύτητας μήκους περίπου 181 km, οκτώ (8) κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων και δίκτυο κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών (αγωγών πίεσης) συνολικού μήκους περίπου 10,5 km.

Με την υλοποίηση του Έργου θα καλυφθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων 91/271/ΕΟΚ για τους πάνω οικισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο Πρόγραμμα Εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το Έργο θα επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης, καθώς η διαχείριση των λυμάτων θα γίνεται με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο και δεν θα υφίσταται ο κίνδυνος ρύπανσης του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων από τη χρήση των σηπτικών δεξαμενών. Παράλληλα, η δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος θα συμβάλει και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από πιθανή ρύπανση από αστικά λύματα.

Επιπρόσθετα, το Έργο αναμένεται να προωθήσει την αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων νερού στη γεωργία, όπως είναι τα επεξεργασμένα αστικά λύματα (ανακτημένο νερό), καθότι το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Έργου, θα ενωθεί με τον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Λάρνακας, του οποίου το παραγόμενο ανακτημένο νερό χρησιμοποιείται για σκοπούς γεωργικής άρδευσης.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 1]