ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα Έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Η ταξινόμηση/ κατηγοριοποίηση ενός έργου ως Έργο Στρατηγικής Σημασίας, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες/ κριτήρια, όπως η μεγάλη συνεισφορά του έργου στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος, η σημαντικότητά του σε εθνικό/ τοπικό επίπεδο, η μοναδικότητά του, ο καινοτόμος χαρακτήρας του και το μεγάλο οικονομικό του μέγεθος σε σχέση με τους πόρους της προτεραιότητας του Προγράμματος στην οποία εντάσσονται.

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]