ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

Ειδικός Στόχος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προϋπολογισμός Έργου

€17,4 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
4ο τρίμηνο 2022 - 4ο τρίμηνο 2026

Παγκύπρια

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

22608017

lpozatos@dits.dmrid.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση και εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος που αφορά κτηματολογικές και εκτιμητικές λειτουργίες, για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (TKX), που θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει όλες τις λειτουργίες του υφιστάμενου παλιού συστήματος. Ο σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), με αναβαθμισμένες, εμπλουτισμένες και επανασχεδιασμένες λειτουργίες, σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά, απρόσκοπτα και αξιόπιστα τόσο τις επιχειρησιακές διεργασίες του ΤΚΧ, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς όλες ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλους οργανισμούς και τον πολίτη.

Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Το αντικείμενο του Έργου θα υλοποιηθεί μέσω τριών Συμβάσεων:

 1. Βασική Σύμβαση για την Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του ΣΠΓ
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 29/9/2021 (αρ. ΤΥΠ2021/042/Α/Α) και η κατακύρωση της Σύμβασης αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2023, ενώ η έναρξή της εκτιμάται ότι θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2023.
 2. Σύμβαση για την αναβάθμιση της υποδομής της Διαδικτυακής Πλατφόρμας «DLS Portal»
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 5/9/2022 (αρ. ΤΥΠ2022/019/Δ/Α) και η κατακύρωση της Σύμβασης αναμένεται να γίνει τον Δεκέμβριο του 2022.
 3. Σύμβαση για την αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής
  Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί τον Νοέμβριο του 2022.
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Η λειτουργία του νέου συστήματος θα έχει πολλά οφέλη για πολίτες, οργανισμούς, επαγγελματικά σύνολα, άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το ίδιο το ΤΚΧ.

Αναλυτικά τα κύρια οφέλη αναλύονται πιο κάτω:

 •  Ανοικτή, ευέλικτη και διαλειτουργική αρχιτεκτονική
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών/υπηρεσιών
 • Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του κοινού με παράλληλη μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία του κοινού στα γραφεία του ΤΚΧ
 • Συντήρηση και πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα
 • Υλοποίηση σύγχρονων προτύπων ασφαλείας του συστήματος
 • Ευέλικτα εργαλεία για την παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών και στατιστικών
 • Αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Συμβατότητα με τις τοπικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις
 • Αποτελεσματική διαλειτουργικότητα με εξωτερικά συστήματα.
Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]