ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Αναβάθμιση/Επέκταση του Συστήματος Πληροφοριών Γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ανταγωνιστική, Έξυπνη & Ψηφιακή Οικονομία

Ειδικός Στόχος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αναβάθμιση-Αντικατάσταση-του-Συστήματος-Πληροφοριών-Γης-του-Τμήματος-Κτηματολογίου-και-Χωρομετρίας
Προϋπολογισμός Έργου

€19,2 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
4ο τρίμηνο 2022 - 4ο τρίμηνο 2027

Παγκύπρια

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας/ Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

22608017

lpozatos@dits.dmrid.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση και εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος που αφορά κτηματολογικές και εκτιμητικές λειτουργίες, για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (TKX), που θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει όλες τις λειτουργίες του υφιστάμενου παλιού συστήματος. Ο σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), με αναβαθμισμένες, εμπλουτισμένες και επανασχεδιασμένες λειτουργίες, σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά, απρόσκοπτα και αξιόπιστα τόσο τις επιχειρησιακές διεργασίες του ΤΚΧ, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς όλες ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλους οργανισμούς και τον πολίτη.

Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Το αντικείμενο του Έργου θα υλοποιηθεί μέσω τριών Συμβάσεων:

 1. Βασική Σύμβαση για την Αναβάθμιση/Επέκταση του ΣΠΓ
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 (αρ. ΤΥΠ2021/042/Α/Α) και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Η κατακύρωση της Σύμβασης αναμένεται να γίνει τον Ιούλιο του 2024, ενώ η ολοκλήρωσή της εκτιμάται τον Σεπτέμβριο του 2028.
 2. Σύμβαση για την Αναβάθμιση της Υποδομής της Διαδικτυακής Πλατφόρμας «DLS Portal»
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 (αρ. ΤΥΠ2022/019/Δ/Α) και κατακυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023. Η ολοκλήρωση της Σύμβασης αναμένεται να γίνει τον Ιούλιο του 2024.
 3. Σύμβαση για την Αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής
  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2022 (αρ. ΤΥΠ2022/058/Α/Α) και κατακυρώθηκε τον Ιούνιο του 2023.
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Η λειτουργία του νέου συστήματος θα έχει πολλά οφέλη για πολίτες, οργανισμούς, επαγγελματικά σύνολα, άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το ίδιο το ΤΚΧ.

Αναλυτικά τα κύρια οφέλη αναλύονται πιο κάτω:

 •  Ανοικτή, ευέλικτη και διαλειτουργική αρχιτεκτονική
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών/υπηρεσιών
 • Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του κοινού με παράλληλη μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία του κοινού στα γραφεία του ΤΚΧ
 • Συντήρηση και πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα
 • Υλοποίηση σύγχρονων προτύπων ασφαλείας του συστήματος
 • Ευέλικτα εργαλεία για την παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών και στατιστικών
 • Αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Συμβατότητα με τις τοπικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις
 • Αποτελεσματική διαλειτουργικότητα με εξωτερικά συστήματα.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]